Akmal, Haerul, et al. “Analisis Maqashid Syariah Dalam Transaksi Akad Qiradh”. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), vol. 9, no. 1, Jan. 2024, pp. 50-63, doi:10.30736/jes.v9i1.807.