Akmal, H. (2024) “Analisis Maqashid Syariah dalam Transaksi Akad Qiradh”, JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 9(1), pp. 50–63. doi: 10.30736/jes.v9i1.807.