Akmal, H., Marjany, N., Islam, M. T., & Muthoharoh, I. (2024). Analisis Maqashid Syariah dalam Transaksi Akad Qiradh. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 9(1), 50–63. https://doi.org/10.30736/jes.v9i1.807