[1]
Akmal, H. et al. 2024. Analisis Maqashid Syariah dalam Transaksi Akad Qiradh. JES (Jurnal Ekonomi Syariah). 9, 1 (Jan. 2024), 50–63. DOI:https://doi.org/10.30736/jes.v9i1.807.