fathurrahman, Ayif. “Falsafah Ekonomi Imam Al-Ghazali: Antara Sufisme Dan Rasionalisme”. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), vol. 8, no. 1, Feb. 2023, pp. 66-76, doi:10.30736/jes.v8i1.490.