fathurrahman, A. (2023) “Falsafah Ekonomi Imam Al-Ghazali: Antara Sufisme dan Rasionalisme”, JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 8(1), pp. 66–76. doi: 10.30736/jes.v8i1.490.