fathurrahman, Ayif. 2023. “Falsafah Ekonomi Imam Al-Ghazali: Antara Sufisme Dan Rasionalisme”. JES (Jurnal Ekonomi Syariah) 8 (1):66-76. https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.490.