FATHURRAHMAN, Ayif. Falsafah Ekonomi Imam Al-Ghazali: Antara Sufisme dan Rasionalisme. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), [S. l.], v. 8, n. 1, p. 66–76, 2023. DOI: 10.30736/jes.v8i1.490. Disponível em: http://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/490. Acesso em: 16 jul. 2024.