MUFLIHIN, M. Dliyaul. Al-Mashaqqah Tajlib Al-Tays¬ir Makna Dan Implikasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), [S. l.], v. 3, n. 2, 2018. DOI: 10.30736/jesa.v3i2.43. Disponível em: http://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/43. Acesso em: 19 jun. 2024.