fathurrahman, A. (2023). Falsafah Ekonomi Imam Al-Ghazali: Antara Sufisme dan Rasionalisme. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 8(1), 66–76. https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.490