(1)
fathurrahman, A. Falsafah Ekonomi Imam Al-Ghazali: Antara Sufisme Dan Rasionalisme. Jur. Ekon. Syar 2023, 8, 66-76.