[1]
fathurrahman, A. 2023. Falsafah Ekonomi Imam Al-Ghazali: Antara Sufisme dan Rasionalisme. JES (Jurnal Ekonomi Syariah). 8, 1 (Feb. 2023), 66–76. DOI:https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.490.